Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia wstępne.

 1. Serwis LushSpot (dalej: Serwis), dostępny pod adresem internetowym lushspot.pl jest prowadzony przez AdvertSpot DAWID KRASOŃ z siedzibą w Górze ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758.
 2. Serwis prowadzony jest w formie abonamentowej i jest przeznaczony dla dostawców usług turystycznych (dalej: Gospodarzy), którzy prezentują oferty w zakresie usług takich jak np. usługi hotelarskie, usługi noclegowe, usługi zwiedzania. Serwis umożliwia osobom zamierzającym skorzystać z ww. usług (dalej: Użytkownikom) wysłanie zapytania o dostępność wybranego terminu, skontaktowanie się z gospodarzem lub przekierowanie bezpośrednio do witryny gospodarza.

§ 2 Przeznaczenie Serwisu.

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Gospodarzem w celu zawarcia umowy na świadczenie wybranych przez Użytkownika usług.
 2. Serwis umożliwia otwarcie Konta, za pośrednictwem którego można podejmować kontakt z Gospodarzem za pośrednictwem czatu udostępnianego przez serwis. Użytkownik może również sprawdzić historię poprzednich zapytań, a także ich status.
 3. Serwis nie jest dostawcą usług turystycznych. Dostawcą usług turystycznych jest Gospodarz, który odpowiada za wszystkie kwestie dot. rezerwacji, w tym również zakwaterowanie, pobyt, usługi gastronomiczne, zwiedzanie itp.

§ 3 Korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone od uzyskania pełnoletniości.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędna jest rejestracja oraz założenie Konta. Do otwarcia Konta niezbędnym pozostaje podanie adresu e-mail, numeru telefonu, danych osobowych takich jak imię, nazwisko. Należy również ustawić bezpieczne hasło, czyli hasło niezawierające danych osobowych, a także różniące się od haseł wykorzystywanych na innych serwisach.
 3. Otwarcie Konta w Serwisie oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wpisujący dane w procesie rejestracji oświadcza, że niniejsze dane są zgodne z prawdą. W przypadku ich zmiany, należy niniejsze dane bezzwłocznie zmienić.
 5. Użytkownik oraz Gospodarz może w każdej chwili rozwiązać umowę z Serwisem poprzez usunięcie konta w Serwisie lub wysłanie do Serwisu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 6. Użytkownicy oraz Gospodarze są zobowiązani do zachowania zasad kultury w trakcie korzystania z serwisu. Niedozwolony pozostaje posługiwanie się wulgaryzmami oraz obrażanie innych osób korzystających z Serwisu. 

§ 4 Dokonanie rezerwacji.

 1. Chcąc skorzystać z usługi turystycznej oferowanej przez Gospodarza, należy wysłać zapytanie o dostępność wybranego terminu lub skontaktować się bezpośrednio z Gospodarzem.
 2. Dokonując rezerwacji należy  podać następujące dane:
 • okres realizacji usługi;
 • liczbę osób, na rzecz których usługa będzie świadczona;
 • termin przyjazdu do Gospodarza;
 • dane kontaktowe;
 • dodatkowe informacje w zakresie oczekiwań.

   

  3. Płatność za usługę turystyczną dokonywana jest po ustaleniu warunków z gospodarzem. 

   

§ 5 Umowa oraz odpowiedzialność.

 1. Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Gospodarzem, a Użytkownikiem. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług turystycznych przytoczonych w rezerwacji. Serwis nie jest stroną niniejszej umowy i w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Gospodarza. Serwis nie ma bowiem wpływu na oferowanie, dostępność, jakość oraz sposób realizacji usług przez Gospodarza.
 2. Serwis pośredniczy przy przekazywaniu Gospodarzowi danych osobowych Użytkownika w celu zrealizowania usługi. 
 3. Po dokonaniu rezerwacji Gospodarz za pośrednictwem Serwisu lub samodzielnie może nawiązać kontakt z Użytkownikiem m.in. w celu przekazania szczegółowych informacji w zakresie realizowanej usługi.
 4. Zaleca się, aby Użytkownik w przypadku niepełnej lub nierzetelnej informacji o realizowanej usłudze, poinformował o tym fakcie Serwis. Jednakże Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową lub nierzetelną informację przekazaną przez Gospodarza.

§ 6 Rezygnacja z rezerwacji.

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia z Umowy zawartej z Gospodarzem. Usługi turystyczne, które oferuje Gospodarz są bowiem wyłączone spod regulacji określonej w ustawie  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Wszelkie informacje dotyczące odstąpienia od umowy są przekazywane na etapie dokonywania rezerwacji. Gospodarz nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie procesu rezerwacji. W celu uzyskaniu całościowego lub częściowego zwrotu kosztów rejestracji należy się kontaktować z Gospodarzem.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca.

§ 8 Naruszenie zasad regulaminu.

 1. Serwis jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, a także usunięcia Konta w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
 2. W przypadku drobnych naruszeń Gospodarz lub Użytkownik otrzyma upomnienie wraz z określeniem terminu na naprawienie naruszenia. Nienaprawienie naruszenia w wyznaczonym terminie będzie skutkował rozwiązaniem zawartej umowy oraz usunięciem Konta.

§ 9 Informacje o procedurze reklamacyjnej.

 1. W przypadku wykrycia wadliwości w działaniu Serwisu, Gospodarzowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji drogą mailową na kontakt@lushspot.pl. W reklamacji należy szczegółowo opisać problem oraz ewentualne oczekiwania.
 2. Pracownik przyjmujący reklamację potwierdzi datę jej wpływu poprzez przesłanie do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Serwis udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja nie zawiera wszystkich elementów lub wymaga uzupełnienia, AdvertSpot Dawid Krasoń, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu reklamacji prześle do Klienta wiadomość z prośbą o uzupełnienie reklamacji w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości przez Klienta.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji AdvertSpot Dawid Krasoń powiadamia Klienta:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w reklamacji,
 6. Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczą również przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

§ 10 Możliwe formy płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 11 Gwarancja.

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

§ 12 Zmiana regulaminu.

 1. Serwis jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Gospodarzy oraz Użytkowników o planowanej zmianie co najmniej 10 dni przed jej wprowadzeniem.
 2. Skrócenie terminu określonego w ust. 1 jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa, konieczność naprawienie ewentualnych wadliwości działania Serwisu, usprawnienie Serwisu. W takim przypadku zmiana zostanie przez Serwis uzasadniona.

§ 13 Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Jeżeli którykolwiek z przepisów Regulaminu okazałby się sprzeczny z obowiązującym prawem, to w miejsce tego przepisu stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Serwis oraz Gospodarze i Użytkownicy zobowiązują się wszelkie spory dotyczące zawartej umowy rozwiązywać polubownie. Spory dla których strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu. 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez korzystających z Serwisu LushSpot (dalej – Serwisu), dostępnego pod adresem internetowym lushspot.pl.
 2. Administratorem danych (dalej: Administratorem) osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest LushSpot DAWID KRASOŃ z siedzibą w w Górze ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 
 5. Dane przekazywane przez Gospodarza, lub Użytkownika przekazywane są dobrowolnie.
 6. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

  Przekazywane dane pozwalają na skuteczne świadczenie usług, utrzymanie kontaktu oraz zapewnienie bezpiecznej i spersonalizowanej obsługi w ramach Serwisu. 

 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). 

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 9. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 10. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz Gospodarzy. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na następujące okoliczności:

 • w odniesieniu do Gospodarza w celu: realizacji umowy o publikacji informacji o obiekcie Gospodarza; umożliwienia Użytkownikom rezerwacji świadczonych usług; umożliwienia kontaktu Użytkownika z Gospodarzem; umożliwienia realizacji zawartej umowy, w tym m.in. poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych; rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu; dostosowania Serwisu do potrzeb Gospodarzy; informowania Gospodarzy o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług oraz dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);
 •  w odniesieniu do Użytkownika w celu: założenia konta w Serwisie; dokonania rezerwacji wybranych usług; kontaktu z Gospodarzem; poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis; umożliwienia sporządzenia opinii w Serwisie; uregulowania wzajemnych rozliczeń, realizacji usług księgowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; weryfikacji korzystania z Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; informowania Użytkowników o zmianach związanych z funkcjonowaniem Serwisu; zapobiegania nadużyciom, a także nierzetelnej realizacji usług; dochodzenia roszczeń oraz realizacji czynności marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w sposób wskazany w ust. 4 stanowią art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu świadczenia usług w zakresie opisanym powyżej. W ograniczonym zakresie dane osobowe mogą być także przekazane:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Serwisu;
 • bankom oraz operatorom płatności;
 • Kancelariom prawnym oraz firmom audytorskim; 
11. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.
 
12. Poza zakresem opisanym w poprzedniej części niniejszego dokumentu, dane osobowe przekazane Serwisowi nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim. Kwestia ta pozostaje uregulowana zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownikom oraz Gospodarzom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: kontakt@lushspot.pl;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, stron trzecich lub w ramach władzy lub interesu publicznego,
 • prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Gospodarz lub Użytkownik posiada konto w Serwisie, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Serwis z Użytkownikiem lub Gospodarzem.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.