Ogólne Warunki Handlowe – LushSpot

Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH) mają zastosowanie do współpracy pomiędzy Gospodarzem oraz Serwisem LushSpot i stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy ww. podmiotami. Umowa pomiędzy Serwisem LushSpot, a Gospodarzem jest zawierana na odległość w formie elektronicznej. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez stworzenie przez Gospodarza konta w Serwisie LushSpot. Gospodarz zakładając konto oświadcza, że zapoznał się oraz zaakceptował OWH, które są dostępne na stronie lushspot.pl/ogolne-warunki-handlowe.

§ 1. Definicje.

1. Serwis – Serwis LushSpot dostępny pod adresem internetowym lushspot.pl, prowadzony przez AdvertSpot DAWID KRASOŃ z siedzibą w Górze ul. Kasztanowa 62, numer NIP: 6381845469, REGON: 389155758.
2. Gospodarz – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Gospodarz jest podmiotem świadczącym Usługi turystyczne.
3. Użytkownik – pełnoletnia osoba korzystający z Serwisu w celu dokonania rezerwacji usług turystycznych Gospodarza.
4. Platforma – strona internetowa lushspot.pl.
5. Obiekt – miejsce przeznaczone do świadczenia usług turystycznych, którym dysponuje Gospodarz.
6. Konto – zindywidualizowany wpis Gospodarza w Platformie, służący do zarządzania wszelkimi informacjami związanymi z Obiektem, oferowanymi usługami turystycznymi oraz ich rezerwacją.
7. Oferta – informacje przekazane do Serwisu przez Gospodarza, w oparciu o które dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gospodarzem, a Użytkownikiem.
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Zobowiązania oraz oświadczenia Gospodarza.

1. Gospodarz oświadcza, że jego działalność jest związana ze świadczeniem usług turystycznych i ma dla niego charakter zawodowy lub gospodarczy.
2. Gospodarz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym również przepisów prawa regulujących ochronę konsumentów.
3. Gospodarz jest zobowiązany do dostarczenia do Serwisu kompletnych, aktualnych i rzetelnych informacji o:
– zasadach dokonywania rezerwacji, cenach usług turystycznych, sposobie opłacania usług turystycznych, zasadach anulowania rezerwacji, no-show, sposobie informowania o późniejszym przyjeździe oraz wszelkich dodatkowych możliwych wydatkach, które będą
obciążać Użytkownika (np. opłata klimatyczna lub koszty parkingu);
– świadczonych usługach turystycznych oraz Obiekcie. Informacje powinny być możliwie najdokładniejsze, jednak przede wszystkim powinny zawierać wiadomości m.in. w zakresie dojazdu do Obiektu, standardu Obiekt, dodatkowo świadczonych usługach, wyżywieniu, noclegu, parkingu, organizacji przyjęcia Użytkownika. Gospodarz winien również dostarczyć do Serwisu informacje w zakresie ograniczeń takich jak np. brak możliwości przyjazdu ze zwierzętami, nie dostosowaniu Obiektu do potrzeb niepełnosprawnych. Gospodarz łącznie z ww. informacjami przekazuje także zdjęcia oraz opis Obiektu.
4. Gospodarz jest zobowiązany do aktualizowania przekazanych informacji oraz materiałów w przypadku, gdy staną się one nieaktualne. Ponadto Gospodarz winien również aktualizować i informacje w zakresie dostępności Obiektu oraz realizowanych usług turystycznych. Wszelkich aktualizacji należy dokonywać poprzez Platformę – za pośrednictwem swojego Konta.
5. Gospodarz gwarantuje, że prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Gospodarz potwierdza, że dysponuje wszystkimi wymaganymi prawnie pozwoleniami, koncesjami, licencjami, których posiadane jest
konieczne do świadczenia usług turystycznych. Gospodarz oświadcza również, że Obiekt jest w pełni przystosowany do przyjmowania gości i spełnia wszystkie wymogi określone w obowiązującym prawie.
6. Gospodarz oświadcza, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie w celach oferowania usług turystycznych – we współpracy z Serwisem.
7. Gospodarz za pośrednictwem Platformy jest uprawniony do wysyłania wiadomości do Użytkowników w celach poinformowania o okolicznościach związanych z zarezerwowaną usługą turystyczną. Gospodarz może również wysyłać informacje marketingowe oraz promocyjne.

§ 3. Umowa pomiędzy Gospodarzem, a Użytkownikiem.

1. Oferowanie usług turystycznych na platformie oznacza, że Gospodarz wyraża zgodę na zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług turystycznych. Umowa jest uznana za zawartą również w przypadku, gdy podstawowym świadczeniem Gospodarza jest np. sprzedaż towarów, jednak Użytkownicy są zakwaterowani w Obiekcie. Umowa zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika rezerwacji
oraz zrealizowania płatności za usługę turystyczną.
2. Serwis nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Gospodarzem a Użytkownikiem, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności m.in. za rzetelność informacji w zakresie usługi turystycznej, dostępność Obiektu, płatność, przybycie Użytkownika do obiektu oraz ewentualne szkody w wyrządzone w Obiekcie. Za prawidłową realizację umowy odpowiadają wyłącznie Gospodarz oraz Użytkownik.
3. Umowa jest zawarta w oparciu o informacje udostępnione na Platformie przez Gospodarza, w tym również zaoferowaną cenę. Gospodarz samodzielnie ustala cenę za realizację usług turystycznych, jednakże podana cena jest ceną brutto, a zatem uwzględnia podatek VAT. Jednocześnie Gospodarz jest zobowiązany do jasnego i jednoznacznego poinformowania Użytkownika o wszelkich dodatkowych opłatach i
obciążeniach, które nie zostały uwzględnione w cenie.
4. Serwis nie odpowiada za prawidłowość danych osobowych Użytkownika i nie ma możliwości ich weryfikacji.
5. Gospodarz jest zobowiązany do realizacji usług turystycznych zgodnie z informacjami, które zamieścił w ofercie. Usługi turystyczne powinny być realizowane rzetelnie, w miarę możliwości z uwzględnieniem próśb oraz życzeń Użytkowników. Ponadto Gospodarz oświadcza, że będzie odpowiadał na wszystkie reklamacje i roszczenia związane z umową zawartą z Użytkownikiem.
6. W Ofercie winny w sposób jasny zostać określone warunki anulowania przez Użytkownika dokonanej rezerwacji, sposób postępowania w przypadku opóźnionego przyjazdu oraz no-show.
7. Użytkownik jest uprawniony do anulowania rezerwacji, przy czym anulowanie może być w pełni odpłatne, a jeżeli Gospodarz przewidział taką możliwość, to nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne. Warunki anulowania rezerwacji po zawarciu umowy z Użytkownikiem nie mogą być zmienione na niekorzyść Użytkownika.
8. Gospodarz jest uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, w sytuacji niedokonania przez Użytkownika płatności w ustalonym terminie.

§ 4. Płatność.

Serwis nie odpowiada na reklamacje związane z płatnością dokonaną przez Użytkownika. Niniejszy obowiązek, a także konieczność udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania Użytkowników, spoczywa na Gospodarzu.

§ 5. Opłaty należne Serwisowi.

1. Opłaty należne Serwisowi obejmują:
a) opłatę abonamentową, jednorazowo uiszczaną przez Gospodarza na okres jednego roku od dnia dokonania płatności
b) opłaty za dodatkowo świadczone usługi reklamowe na rzecz obiektu – zamawiane przez Gospodarza i wyceniane indywidualnie
2. Serwis po dokonaniu płatności za abonament wystawia fakturę VAT obejmującą należną opłatę. Faktura jest wystawiona elektronicznie i przesłana na adres e-mail Gospodarza.
3. Nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie uprawnia Serwis do zawieszenia konta Gospodarza. Gospodarz w niniejszym okresie nie może zawierać nowych umów z Użytkownikami i nie jest widoczny na Platformie. Zawieszenie zostanie zakończone po uregulowaniu opłaty należnej Serwisowi.

§ 6. Prawa autorskie.

1. Materiały i informacje przekazane Serwisowi przez Gospodarza pozostają jego wyłączną własnością. Serwis wykorzystuje niniejsze materiały oraz informacje w celu prezentacji oferty Gospodarza.
2. Przekazując materiały oraz informacje, Gospodarz udziela Serwisowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie materiałów oraz informacji.
3. Licencja określona w ust. 2 zostaje udzielona w zakresie wszystkich dostępnych pól eksploatacji, w tym w szczególności:
– utrwalania i zwielokrotniania cyfrowego oraz analogowego;
– publicznego udostępniania;
– wprowadzania do obrotu;
– nadawania.
4. Gospodarz uprawnia Serwis do wykonywania praw osobistych i praw zależnych do przekazanych informacji i materiałów. Serwis jest uprawniony do wykorzystywania niniejszych materiałów i informacji również w social mediach, a także w inny sposób – w celach reklamowych oraz marketingowych.

§ 7. Pozycja Obiektu w Platformie.

Obiekty są oferowane na Platformie w sposób zautomatyzowany. Algorytm szereguje Obiekty na podstawie różnych parametrów, do których zalicza się np. ocenę Obiektu przez Użytkowników, ilość rezerwacji, dostępność Obiektu. Zaszeregowanie Obiektu może ulec zmianie oraz może się różnić w zależności od preferencji Użytkownika. Poprawa pozycji następuje m.in. przez zwiększenie dostępności lub polepszenie ocen Użytkowników.

§ 8. Dane osobowe Użytkowników.

1. Gospodarz jest zobowiązany do starannego i bezpiecznego przechowywania danych osobowych Użytkowników dokonujących rezerwacji usług turystycznych.
2. W chwili przekazania danych osobowych Użytkowników, Gospodarz staje się ich administratorem, zgodnie z 4 pkt 7 RODO. Gospodarz jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z prawem.

§ 9. Odpowiedzialność.

1. Gospodarz ponosi odpowiedzialność za wszystkie złożone oświadczenia, zapewnienia oraz podane informacje, prawdziwość przekazanych materiałów.
2. Za realizację umowy z Użytkownikiem wyłączną odpowiedzialność ponosi Gospodarz.
3. Odpowiedzialność Serwisu wynikająca z realizacją niniejszej umowy ogranicza się do kwoty Opłat uiszczonych przez Gospodarza w trakcie 6 miesięcy przed datą powstania szkody.

§ 10. Okres obowiązywania umowy

1. Gospodarz oraz Serwis są uprawnieni do rozwiązania umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Gospodarz może rozwiązać umowę, poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcji dostępnej na Koncie lub poprzez wysłanie do Serwisu oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
3. Serwis jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy, jeżeli Gospodarz narusza postanowienia OWH, przedstawia nierzetelne informacje o oferowanych usługach turystycznych lub narusza przepisy prawa.
4. Serwis jest uprawniony do wezwania Gospodarza do zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z ustaleniami, prawem lub umową.

§ 11. Zmiana warunków

1. Serwis jest uprawniony do zmiany OWH, jednakże musi o tym powiadomić Gospodarza co najmniej 15 dni przed wprowadzeniem zmian. Powiadomienie jest przekazywane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub informacji udostępnionej na Koncie Gospodarza.
2. Jeżeli Gospodarz nie akceptuje zmian dokonanych przez Serwis, to powinien przed datą wprowadzenia zmian złożyć wypowiedzenie umowy. W takim przypadku Gospodarza do czasu faktycznego rozwiązania umowy obowiązują dotychczasowe warunki.
3. Niezłożenie wypowiedzenia wskazanego w ust. 2 oznacza akceptację zmian wprowadzonych przez Serwis oraz dalsze obowiązywanie umowy.

§ 12. Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w OWH mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Jeżeli którykolwiek z przepisów OWH okazałby się sprzeczny z obowiązującym prawem, to w miejsce tego przepisu stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a umowa pozostaje w mocy.
3. Serwis oraz Gospodarze zobowiązują się wszelkie spory dotyczące zawartej umowy rozwiązywać polubownie. Spory dla których strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.